درهای بسته...

یوسف میدانست که تمام درها بسته اند... اما به خاطر خدا و تنها به خاطر او به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد....اگر تمام درهای دنیا هم بسته شدند...تو هم به سوی درهای بسته بدو...

.

.

 .

/ 1 نظر / 6 بازدید
M

بسيار زيبا [گل]