طنز گریه مردها...

مردهاکین گریه در فقدان همسر میکنند
بعد مرگ همسرخود خاک برسرمیکنند
خاک گورش را به کیسه سوی منزل میبرند
دشت داغ سینه ی خود لاله پرور میکنند
چون مجانین خیره بر دیوارو بردرمیشوند
خاک زیر پای خود از گریه هی تر میکنند
روزوشب با عکس او پیوسته صحبت میکنند
دیده را از خون دل دریای احمر میکنند
درمیان گریه هاشان یک نظر با قصد خیر
بررخ ناهیدو مینا و صنوبرمیکنند
بعده چندی کز وفات جانگداز او گذشت
بابت تسلیت خود فکر دیگر میکنند
دلبری چون قرص ماه و خوشگلو کم سنوسال
جانشین بی بدیل یارو همسر میکنند
کج نیندیشید! فکر همسر دیگرنیند
ازبرای بچه هاشان فکرمادر میکنند

/ 0 نظر / 8 بازدید