ماکه را گول زدیم؟؟؟

بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود...

بیخودی حرص زدیم سهممان کم نشود...

ماخداراباخود،سر دعوابردیم ...

و قسم ها خوردیم...

مابه هم بد کردیم...

مابه هم بد گفتیم...

ماحقیقت را زیرپاله کردیم...

وچقدر حظ بردیم که زندگی کردیم...

روی هر حادثه حرفی از پول زدیم...

ازشما میپرسم ماکه را گول زدیم؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید