خدایی...

خدایی

خدایا گفتم: خسته ام...

گفتی:ازرحمت خدا ناامید نشوید...

گفتم: کسی نمیدونه تودلم چی میگذره...

گفتی:خداحائل است میان انسان و قلبش...

گفتم:کسی روندارم ...

گفتی:مااز رگ گردن به تو نزدیک تریم...

گفتم: ولی انگار اصلا منو فراموش کردی؟!

گفتی:من را یاد کنید تابه یاده شما باشم...

/ 1 نظر / 5 بازدید