اشتباه...

بزرگترین اشتباهات ما درباره ی دیگران:

نیمه میشنویم...

یک چهارم میفهمیم...

هیچی فکر نمیکنیم...

دوبرابر واکنش نشان میدهیم...

/ 0 نظر / 7 بازدید