از کوفه ولی مقیم ایران هستیم...

صاحب الزمان...

ازدوری تو غمین و نالان هستیم

وز کرده ی خود کمی پشیمان هستیم

اصلیت مارا تو اگر میپرسی

از کوفه ولی مقیم ایران هستیم

از جور زمانه ما شکایت داریم

اندازه ی کوه و سخره حاجت داریم

ما مشکلمان گرانی و بیکاریست

آقا به نبودنت که عادت داریم

هرجمعه که شد بیا که ما منتظریم

این هفته فقط نیا عروسی داریم

صد موعظه کن ولی ز تقسیم نگو

از خمس و زکات و ضرب و تقسیم نگو

آقا تو بیا ولی فقط با یک شرط

ازآنچه که ما دوست نداریم نگو

/ 1 نظر / 6 بازدید
شیما

تابلو ؛ نقاش را ثروتمند کرد. شعر ِشاعر به چند زبان ترجمه شد. کارگردان جایزه ها را درو کرد… اما هنوز سر همان چهار راه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...