مهربان تر از مادر...

روزی مادری با فرزندش در کنارتنورنان میپخت.

درهمان حال پیامبر را میبیند و میپرسد:

یارسول الله!درست است که خداوند از مادر هم مهربان تر است؟

پیامبرفرمودند:بلی!

مادر گفت:من باور نمیکنم مادری فرزندش رادرتنوربیاندازد...

/ 0 نظر / 5 بازدید