سه چیزبرای زندگی

سه چیزوبااحتیاط برداریم:قدم،قلم،قسم 

سه چیزروپاک نگه داریم:جسم،لباس،خیالات 

سه چیزوبه کاربگیریم:عقل،همت،صبر 

 سه چیزوآلوده نکنیم:قلب،زبان،چشم 

سه چیزوهیچگاه فراموش نکنیم:خدا،مرگ،دوست بامرام

ازسه چیزپرهیزکنیم:گناه،افسوس،فریاد

/ 0 نظر / 8 بازدید