بارون...

قرارمون این نبود...

قراربود برای بر قراری هم بکوشیم نه بی قراری ...

دیشب با او زیر باران راه میرفتم!

اما امروز راه رفتنش و با کس دیگری زیر بارون اشک هام دیدم...

شاید...

بارون دیروز هم اشک های دیگری بود!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید