تونام توبه را بنویس...

دلت را خانه ی ما کن مصفا کردنش بامن

به مادرد دل افشا کن مداواکردنش با من

اگرگم کرده ای ای دل کلید استجابت را

بیا یک لحظه با ما باش پیداکردنش بامن

بیافشان قطره ی اشکی که من هستم خریدارش

بیاور قطره ای اخلاص دریا کردنش با من

اگردرهابه رویت بسته شد دل برمکن بازا

دراین خانه دق الباب کن واکردنش با من

به من گو حاجت خودرا اجابت میکنم آنی

طلب کن آنچه میخواهی محیا کردنش بامن

بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را

بیاور نیک و بد را جمع و منها کردنش با من

چوخوردی روزیه امروز ما شکر نعمت کن

غم فردا مخور تامین کردنش با من

به قرآن آیه ی رحمت فراوان است ای انسان

بخوان این آیه ها تفسیرو معنا کردنش با من

اگر عمری گنه کردی مشو نومیدازرحمت

تونام توبه را بنویس امضا کردش بامن

....

/ 0 نظر / 6 بازدید