خدای آنلاین...

ای خدا windows دل رابازکن

یک print ازرحمتت آغازکن

aption غم را خدایاonمکن

فایل اشکم راخدایا run مکن

نام توپpassword درهای بهشت

آدرس اEmail سایت سرنوشت

ای خدا حرفه دلم باکی زنم?

help میخواهم که F1میزنم

refresh این دل به الطاف تواست

save انعامش در این ماه نواست

باclean کردن ذهن ازگناه

ما به تومی آوریم عذروپناه

ای خدااین کهنه دلformat نما

از خودوقرآن مکن مارا جدا

 

/ 0 نظر / 7 بازدید