چندجمله ی خدایی

-خدارادوست بدار...

حداقلش این است که یکی رادوست داری که روزی به اومیرسید...

 

-یادمان باشد فقط ازخدابخواهیم وازخداهم فقط خدارابخواهیم...

زیراازخداغیرازخداراخواستن کم است...

 

-اغلب فکرمیکنیم چون گرفتاریم به خدانمیرسیم،اماواقعیت اینه چون به خدانمیرسیم گرفتاریم...

/ 0 نظر / 7 بازدید