# خدایی

من...خدا...

گفتم خدایاازهمه دلگیرم. گفت حتی ازمن؟ گفتم خدایادلم راربودند گفت پیش ازمن؟ گفتم خدایاچقدردوری گفت تویامن؟ گفتم خدایاتنهاترینم گفت پیش من؟ گفتم خدایاکمک خواستم گفت ازغیر من؟ گفتم گفتم خدایادوستت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید