# خدایی

الهی...

الهی...خاطری خسته...دلی به تو بسته... دست از غیره تو شسته...درانتظار رحمتت نشسته...بدهی کریمی...ندهی حکیمی...مرخوانی شاکرم...میرانی صابرم...الهی!احوالم چنان است که میدانی....واعمالم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

من...خدا...

گفتم خدایاازهمه دلگیرم. گفت حتی ازمن؟ گفتم خدایادلم راربودند گفت پیش ازمن؟ گفتم خدایاچقدردوری گفت تویامن؟ گفتم خدایاتنهاترینم گفت پیش من؟ گفتم خدایاکمک خواستم گفت ازغیر من؟ گفتم گفتم خدایادوستت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید