# شهدا

شهدا

از یک سو باید بمانیم تاشهید آینده شویم،وازدیگرسوبایدشهیدشویم تا آینده بماند... هم باید امروز شهیدشویم،فردابماندوهم بایدبمانیم تافرداشهیدنشود. عجب دردی! چه میشد امروز شهیدمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید