یک روز خواهد آمد...

دستان سر آدمیان گرمای دستانی را به یاری می خواند تادر مرداب بی

رحمی دنیا امید بخش رهایی باشد.

علی که ازجنس آسمان بود به برق شمشیری به آسمان رفت واز آن

روزعدالت باعلی به آسمان رفت.زمین و زمان درانتظار وجود پروجودی ست

تابرخیزد،شمشیربرگیرد وجهانی راروشنی بخشد...

/ 1 نظر / 5 بازدید
ف

تا نیاید گره از کار بشر وا نشود