درد دل

اینا حرفای دلمه،ایناازدنیاگلمه

ایناحرف هاییست که چندین باراومده به لبت

که بگی چندکلمه

ایناتکه های گم شده ی پازلمه

ایناازچی نشات میگیره؟

ازچی خشمت میگیره؟

ازچی اشکت میریزه؟

سرتاپای وجودتوباچی وحشت میگیره؟

ازچی قلبت شکست هرروزوهرشب میگیره؟

آره محشرهمینه،محشرزمینه

امشب مشقم همینه

که بگم اشکم ازاینه....

/ 0 نظر / 10 بازدید