کوفیان امروزی

هم چاه سرراه توبایدبکنیم

هم اینکه ز انتظارتودم بزنیم

این نامه ی چندم است که میخوانی؟

داریم رکوردکوفه رامیشکنیم

هرچندخسته ایم ازحال نیا!

شرمنده!اگرندارداشکال نیا!

ماخط تمام نامه هامان کوفیست

آقای گلم !زبان من لال نیا!

سرتاسرجان ما پرازتب نشده

چون جام جنون مالبالب نشده

مامنتظریم ماه کامل بشود

دورقمری چهارده شب نشده

هرروزبه مااگرکه سرهم بزنی..

برریشه ی خواب ماتبرهم بزنی..

آقاتوکه خوب میشناسی مارا

زنگ درخانه رااگرهم بزنی..

هرچندکه بیمارتوهستیم همه

دیوانه ی دیدارتوهستیم همه

بین خودمان بماند آقاعمریست

انگارطلب کارتوهستیم همه

این مرد که ره است بایداورا...

می ترسم اگر سرزده آید اورا..

ازهرکه سراغ او گرفتم دیدم

درشهرکسی نمیشناسد اورا...

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
aysar

بسیار زیبا...