احساس

وقتی گریه کردم گفتند:بچه ای!

وقتی خندیدم گفتند:دیوانه ای!

وقتی جدی بودم گفتند:مغروری!

وقتی شوخی کردم گفتند:سنگین باش!

وقتی سنگین بودم گفتند:افسرده ای!

وقتی حرف زدم گفتند:پرحرفی!

وقتی ساکت شدم گفتند:عاشقی!

اماگریه شاید زبان ضعف باشد،شاید خیلی کودکانه، شاید بی غرور ،اما هر گاه گونه هایم خیس می شود می دانم نه ضعیفم ، نه یک کودک ، میدانم قلبی دارم پر از احساس....

/ 0 نظر / 8 بازدید